Общи условия

Общи условия

Собственик на съдържанието на сайта onlinebulgaria.bg e ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД, EИK 201437275. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Антон П. Чехов No 65, с ЕИК 201437275, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, наричано по-долу за краткост Online Bulgaria или "onlinebulgaria.bg" от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна onlinebulgaria.bg в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта onlinebulgaria.bg. Онлайн търсачката се поддържа от ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД и е находяща на следния Интернет адрес: onlinebulgaria.bg. Посредством търсачка клиентите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на клиентите. Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД наричано по-долу и "onlinebulgaria.bg", доставчик на услугите в Интернет бизнес търсачката, и клиентите ползващи услугите. Използването на бизнес търсачката от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на българската бизнес търсачка.

 

onlinebulgaria.bg предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

 

Всички услуги, предлагани от onlinebulgaria.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

 

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на onlinebulgaria.bg.

 

Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на бизнес търсачката, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

 

Права и задължения на onlinebulgaria.bg

Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент. onlinebulgaria.bg, уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата.

 

Своевременна корекция на записите по желание на клиента. Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата. Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на РБ и международните актове.

 

onlinebulgaria.bg не публикува служебната информация за участващите фирми освен с тяхно съгласие с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на onlinebulgaria.bg, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.

 

onlinebulgaria.bg не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

 

onlinebulgaria.bg запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

 

Права и задължения на клиентите и потребителите

Клиент е всяко лице, което предоставя на onlinebulgaria.bg информация с цел вписване на тази информация в българския бизнес сайт onlinebulgaria.bg. Kлиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в сайта като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

 

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на onlinebulgaria.bg, клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с фирмата, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

 

Със заявяване на участие в onlinebulgaria.bg клиентът се отказва от всички права върху формулировката, подредбата и структурата на предоставената информация и декларира, че има съответните авторски права, които му позволяват да предоставя на onlinebulgaria.bg заявените от него снимки, графики, лога и др. материали.

 

Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

 

Потребител е всяко лице, което е заредило домейна onlinebulgaria.bg в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта onlinebulgaria.bg. Потребителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от onlinebulgaria.bg, съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните Клиенти.

 

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на Онлайн България ООД, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта onlinebulgaria.bg, вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на onlinebulgaria.bg авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

 

Клиентът и потребителят могат да използват информацията от onlinebulgaria.bg като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

 

Авторски права

Базата данни, информацията за фирмите на onlinebulgaria.bg, наличните на сайта лога, снимки, изображения, текстове, както и формулировката, подредбата и структората на данните, достъпни от сайта, са обект на авторско право. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола и подбора на информацията, достъпна от домейна www.onlinebulgaria.bg, е дело на Онлайн България ООД.

 

Базата данни на onlinebulgaria.bg е публично достъпна с цел да бъде ползвана от потребителите и клиентите. Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включената информация. На всяко дружество, извършващо конкурентна дейност по смисъла на ЗЗК, което ползва информация, взета от onlinebulgaria.bg в нарушение на закона, ще бъде търсена отговорност.

 

Отказ от услуга

Клиентът има право да се откаже от използването на услуга предоставена от ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД, съгласно условията за отказ, описани в този раздел.

За да упражни своето право на отказ, клиентът е длъжен да изпрати писмено заявление за отказ от услуга на ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД.

Заявлението трябва да бъде изпратено:

Сканирано с подпис и печат, по електронен път на следния имейл адрес: info@onlinebulgaria.bg

Бланка на заявлението за отказ ще бъде предоставена от изпълнителя на услугата ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД.

Приемането на заявлението за отказ ще бъде потвърдено от ОНЛАЙН БЪЛГАРИЯ ООД в срок до 3 работни дни от получаването му.

В случай че услугата е стартирана, с изричното съгласие на клиента преди изтичането на срока за отказ, клиентът е длъжен да заплати пропорционална част от цената на услугата,

съответстваща на периода до момента на уведомяването за отказ.

Моля, имайте предвид, че някои услуги могат да имат специфични условия за отказ, които са допълнение към тези общи условия.

В такива случаи, специфичните условия ще бъдат изложени ясно при представянето на услугата.