ОДК Козлодуй - ОДК Козлодуй,Извънучилищно заведение Козлодуй,Комплекс ОДК Козлодуй,Обучение и развитие на деца Козлодуй,Техника и технологии Козлодуй,Отдих и спорт Козлодуй,Изкуства  Козлодуй
ОДК Козлодуй - ОДК Козлодуй,Извънучилищно заведение Козлодуй,Комплекс ОДК Козлодуй,Обучение и развитие на деца Козлодуй,Техника и технологии Козлодуй,Отдих и спорт Козлодуй,Изкуства Козлодуй
  • АДРЕС: Гр. Козлодуй, ул.Кирил и Методий 26
  • ТЕЛЕФОН: 097380409
  • EMAIL: odk_bumerang@abv.bg
  • WEBSITE:
  • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
  • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 3753
  • ОДК Козлодуй,Извънучилищно заведение Козлодуй,Комплекс ОДК Козлодуй,Обучение и развитие на деца Козлодуй,Техника и технологии Козлодуй,Отдих и спорт Козлодуй,Изкуства Козлодуй
  • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :ОДК Козлодуй - ОДК Козлодуй,Извънучилищно заведение Козлодуй,Комплекс ОДК Козлодуй,Обучение и развитие на деца Козлодуй,Техника и технологии Козлодуй,Отдих и спорт Козлодуй,Изкуства  Козлодуй
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

ОДК Козлодуй - ОДК Козлодуй,Извънучилищно заведение Козлодуй,Комплекс ОДК Козлодуй,Обучение 

 - ОДК КОЗЛОДУЙ - Козлодуй

ОДК – Козлодуй е общинско обслужващо звено с местно значение, финансирано от общинския бюджет на Община Козлодуй, с ползване на базата, която е публична общинска собственост. 

Комплексът работи като извънучилищно заведение в системата на народната просвета осъществява държавната политика за възпитание, обучение и развитие на децата чрез извънучилищните дейности, свързани с развитието на интересите, потребностите и способностите на децата в областите:

Наука;
Техника и технологии;
Отдих и спорт;
Изкуства;

ОДК-Козлодуй успешно се вписва в научното, информационното и технологичното осигуряване на системата на народната просвета.

Разработва и управлява общински, регионални, национални и международни програми и проекти;
Извършва дейности със социално предназначение;
Учениците и децата в ОДК-Козлодуй се отглеждат, възпитават и обучават при следните условия:

Комплексът създава условия за образование и възпитание на децата, без оглед на пол, народност, раса,  етническа принадлежност, произход, гражданство, религия или вяра, убеждения, увреждане, сексуална ориентация, възраст,  семейно положение и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата;
Осигуряват се условия за интегрирано възпитание и обучение на деца с хронични заболявания и/или със специфични образователни потребности;
Децата ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст;
Приобщаване към местните и национални традиции, към културните и морални ценности;
Ползват безплатно базата на комплекса за обучение и развитие на интересите и способностите си;
Не заплащат такси за обучение в рамките на държавните образователни изисквания;
За дейности извън държавните образователни изисквания в ОДК – Козлодуй се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката;
Зачитане на достойнството, правата и свободите им;
ОДК – Козлодуй е юридическо лице и има право на:

Символи и официален адрес – град Козлодуй, ул. Стефан Караджа №5;
Собствен кръгъл печат;
Банкова сметка №1064505102 и шифър по Булстат № 000187009 серия Ю
ОДК - Козлодуй се финансира от:

Постъпления от републиканския бюджет чрез Общината;
Спонсорство, дарения и др;
Вноски от общинския бюджет;
 
Учебно-възпитателният процес

Основни цели на работата с ученици и деца:

Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
Подпомагане на професионален избор и реализация на децата и учениците;
Осмисляне на свободното време, стимулиране и развитие на познавателните интереси и творческите способности на децата и учениците;

Свободният избор на подрастващите

Учениците и децата участват активно като партньори в обучението и възпитанието в комплекса, играят важна роля за постигане задачите и целите на учебно-възпитателния процес.

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive