КОЛЕЖ ЗА РАБОТНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ - колеж за работническо обучение София център, обучение за основни синдикални права София , мотивация за синдикално членство София, социално и трудово законодателство, организационни познания, организационно изграждане, образование, синдикално обучение, професионална квалификация, професионално обучение по ключови компетентности в центъра на София, професионално ориентиране, професионално консултиране, професионално езиково обучение по англиисйки в центъра на София, професионално езиково обучение по немски език в центъра на София, професионално езиково обучение по френски език в центъра на София, Конгресен център глобус София
КОЛЕЖ ЗА РАБОТНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ - колеж за работническо обучение София център, обучение за основни синдикални права София , мотивация за синдикално членство София, социално и трудово законодателство, организационни познания, организационно изграждане, образование, синдикално обучение, професионална квалификация, професионално обучение по ключови компетентности в центъра на София, професионално ориентиране, професионално консултиране, професионално езиково обучение по англиисйки в центъра на София, професионално езиково обучение по немски език в центъра на София, професионално езиково обучение по френски език в центъра на София, Конгресен център глобус София
 • АДРЕС: София, пл. Македония 1, ет. 14
 • ТЕЛЕФОН: 024010649 , 024010460,024010 619, 024010472
 • EMAIL: wetco@citub.net
 • WEBSITE:
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
 • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 8654
 • колеж за работническо обучение София център, обучение за основни синдикални права София , мотивация за синдикално членство София, социално и трудово законодателство, организационни познания, организационно изграждане, образование, синдикално обучение, професионална квалификация, професионално обучение по ключови компетентности в центъра на София, професионално ориентиране, професионално консултира
 • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :КОЛЕЖ ЗА РАБОТНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ - колеж за работническо обучение София център, обучение за основни синдикални права София , мотивация за синдикално членство София, социално и трудово законодателство, организационни познания, организационно изграждане, образование, синдикално обучение, професионална квалификация, професионално обучение по ключови компетентности в центъра на София, професионално ориентиране, професионално консултиране, професионално езиково обучение по англиисйки в центъра на София, професионално езиково обучение по немски език в центъра на София, професионално езиково обучение по френски език в центъра на София, Конгресен център глобус София
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

КОЛЕЖ ЗА РАБОТНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ - колеж за работническо обучение 

Колежът за работническо обу­че­ние е създаден на 24 април 2003 г., за да отговори адекватно на предиз­ви­­кателствата, породени от дина­ми­ч­­ните социално-иконо­миче­с­­ки про-ме­ни, отразяващи се върху инду­с­т­риалните отношения в нацио­нален, европейски и световен мащаб.
Колежът за работническо обу­че­ние си поставя за цел да предлага на експертния състав, на настоя­щи­те и потен­циални син­ди­кални чле­но­ве и граждани: свое­вре­менна ин­фор­­­мация, възмож­но­сти за получа­ва­не на системни, за­дълбочени и из­пре­варващи знания, придобиване на не­об­ходими умения и квалифи­к­ация и формиране на нагласи за по­ви­ша­ва­не на конку­рент­но­спо­соб­но­ст­та.­

Колежът за работническо обу­че­ние е със седа­ли­ще гр. Со­фия, пл. “Македония” №1.

Съучреди­те­­ли са Конфедера­ци­ята на неза­ви­си­мите синдикати в България и Ин­сти­тутът по инду­стриални отно­шения и мени­дж­­мънт “ОКОМ”.
 
Ко­ле­жът предлага на синди­калните струк­тури и заинтересовани граждански фор­мирования и лица:

 • присъствено и дистанционно обучение
 • обучение по ключови компетентности
 • езикови курсове
 • синдикално обучение
 • професионално образование и обучение
 • кариерно ориентиране, информиране и консултиране

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive